Насловна
О нама
Ученици
Запослени
Родитељи
Преузимање
Контакт


ШКОЛСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

С Т А Т У Т

ЛИЧНА КАРТА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ "МИЛОЈЕ ВАСИЋ"

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 2019-2023.

ШКОЛСКИ ПРOГРАМ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА за школску 2021/2022. годину


ИЗВЕШТАЈИ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ "МИЛОЈЕ ВАСИЋ" У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21 ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21 ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА ЗА ПОСЛОВНУ 2020. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21 ГОДИНУ

Образложење спровођења програмске активности у првих 6 месеци 2020. године


ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК О КАЛЕНДАРУ РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. годину

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ КАЛЕНДАРА ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2020/2021.

ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОТОКОЛА ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ СРЕДЊА ШКОЛА“МИЛОЈЕ ВАСИЋ“ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „МИЛОЈЕ ВАСИЋ“ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „МИЛОЈЕ ВАСИЋ“ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ШКОЛЕ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ СТИЦАЊА И РАСПОДЕЛЕ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА (РАДНИХ МЕСТА)

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О ИНДИВИДУАЛНО ОБРАЗОВНОМ ПЛАНУ


Наставни планови и програми

Водич за подручје рада Трговина, угоститељство и туризам

ГИМНАЗИЈА

Допуна плана за гимназију

Препоручена литература за изборне програме у гимназији

ТУРИСТИЧКО ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР (обавезни општеобразовни предмети) 1, 2. разред - ново

ТУРИСТИЧКО ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР (обавезни општеобразовни предмети) 3, 4. разред

КУВАР (од 2020/2021.)

КУВАР - ПОСЛАСТИЧАР - ТУРИСТИЧКО ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР (обавезни стручни предмети 1.разред)


Остала обавештења и упутства

Насиљe, злостављањe и занемаривањe деце/ученика у образовно-васпитним установама- за професоре

Насиљe, злостављањe и занемаривањe деце/ученика у образовно-васпитним установама- за родитеље

Нивои насиља - презентација

Посебан протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања