Насловна О нама Ученици Запослени Родитељи Преузимање Контакт
ОГЛАСНА ТАБЛА


ШКОЛСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

С Т А Т У Т 2024.

ЛИЧНА КАРТА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ "МИЛОЈЕ ВАСИЋ"

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 2023-2028.

ШКОЛСКИ ПРOГРАМ 2022.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА за школску 2023/2024. годину

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 2023/2024.

ЕВРОПСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН


ИЗВЕШТАЈИ

Извештај о спољашњем вредновању квалитета у Средњој школи "Милоје Васић" у Великом Градишту, 2023.

План унапређења квалитета образовно-васпитног рада Средње школе”Милоје Васић” после спољашњег вредновања школске 2022/23.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ "МИЛОЈЕ ВАСИЋ" У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНИРАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ОБЛИЦИМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 2022/2023. ГОДИНE

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ

Завршни рачун


ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИK О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСKОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИKА 2024.

ПРАВИЛНИК О ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА 2024.

ПРАВИЛНИК О УПОТРЕБИ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА, ЕЛЕКТРОНСКОГ УРЕЂАЈА И ДРУГОГ СРЕДСТВА 2024.

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 2024.

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ 2024.

ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 2024.

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ 2024.

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2024.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ 2024.

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „МИЛОЈЕ ВАСИЋ“ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ 2024.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈЕ СРЕДЊА ШКОЛА
за четворогодишње образовне профиле

КАЛЕНДАР ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОТОКОЛА ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА 2022.

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 2022.

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „МИЛОЈЕ ВАСИЋ“ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ 2022.

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ 2022.

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ СТИЦАЊА И РАСПОДЕЛЕ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О ИНДИВИДУАЛНО ОБРАЗОВНОМ ПЛАНУ

ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНЦИЈИ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ 2022.

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ ИСПРАВАМА КОЈЕ ИЗДАЈЕ СРЕДЊА ШКОЛА 2022.

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ РЕШЕЊЕ1

ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ РЕШЕЊЕ2


Наставни планови и програми

Водич за подручје рада Трговина, угоститељство и туризам

ГИМНАЗИЈА

Допуна плана за гимназију

Препоручена литература за изборне програме у гимназији

Приручник о полагању матурског испита у образовном профилу туристичко - хотелијерски техничар

ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР (обавезни општеобразовни предмети) од септембра 2022.

ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР (стручни предмети) од септембра 2022.

ТУРИСТИЧКО ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР (обавезни општеобразовни предмети) 3, 4. разред

Приручник о полагању завршног испита у образовном профилу кувар

Приручник о полагању завршног испита у образовном профилу посластичар

КУВАР (од 2020/2021.)

КУВАР - ПОСЛАСТИЧАР - ТУРИСТИЧКО ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР (обавезни стручни предмети 3. и 4. разред)

ОПШТИ ПРЕДМЕТИ КУВАР КОНОБАР


Остала обавештења и упутства

Како до квалитетне допунске наставе

Насиљe, злостављањe и занемаривањe деце/ученика у образовно-васпитним установама- за професоре

Насиљe, злостављањe и занемаривањe деце/ученика у образовно-васпитним установама- за родитеље

Нивои насиља - презентација

Посебан протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања