Насловна
О нама
Ученици
Запослени
Галерија
Преузимање
Контакт


ШКОЛСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

С Т А Т У Т

ЛИЧНА КАРТА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ "МИЛОЈЕ ВАСИЋ"

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 2019-2023.

ШКОЛСКИ ПРOГРАМ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА за школску 2020/2021. годину


ИЗВЕШТАЈИ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ "МИЛОЈЕ ВАСИЋ" У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20 ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20 ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20 ГОДИНУ

Образложење спровођења програмске активности у првих 6 месеци 2020. године


ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОТОКОЛА ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ СРЕДЊА ШКОЛА“МИЛОЈЕ ВАСИЋ“ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „МИЛОЈЕ ВАСИЋ“ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „МИЛОЈЕ ВАСИЋ“ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ШКОЛЕ

АКТ О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ „МИЛОЈЕ ВАСИЋ“ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ СТИЦАЊА И РАСПОДЕЛЕ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА (РАДНИХ МЕСТА)


Наставни планови и програми

ГИМНАЗИЈА

Допуна плана за гимназију

Препоручена литература за изборне програме у гимназији

ТУРИСТИЧКО ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР (обавезни општеобразовни предмети)

КУВАР - ПОСЛАСТИЧАР - ТУРИСТИЧКО ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР (обавезни стручни предмети 1.разред)


Остала обавештења и упутства

Насиљe, злостављањe и занемаривањe деце/ученика у образовно-васпитним установама- за професоре

Насиљe, злостављањe и занемаривањe деце/ученика у образовно-васпитним установама- за родитеље