Насловна
О нама
Ученици
Запослени
Галерија
Преузимање
Контакт

Сајт за наставнике
ШКОЛСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

С Т А Т У Т

ЛИЧНА КАРТА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ "МИЛОЈЕ ВАСИЋ"

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 2019-2023.

ШКОЛСКИ ПРOГРАМ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА за школску 2018/2019. годину


ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ СРЕДЊА ШКОЛА“МИЛОЈЕ ВАСИЋ“ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „МИЛОЈЕ ВАСИЋ“ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „МИЛОЈЕ ВАСИЋ“ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ШКОЛЕ

АКТ О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ „МИЛОЈЕ ВАСИЋ“ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ СТИЦАЊА И РАСПОДЕЛЕ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА (РАДНИХ МЕСТА)


ИЗВЕШТАЈИ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18 ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА ЗА ШКОЛСКУ 2017/18 ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА О ПОСЛОВАЊУ ШКОЛЕ ЗА КАЛЕНДАРСКУ 2017.


Нови наставни планови и програми за 1. разред гимназије

Опште упутство за остваривање изборних програма

Програм - биологија

Програм - физичко и здравствено васпитање

Програм - физика

Програм - географија

Програм - грађанско васпитање

Програм - хемија

Програм - историја

Програм - језик медији и култура

Програм - латински језик

Програм - ликовна култура

Програм - математика

Програм - музичка култура

Програм - одрживи развој

Програм - појединац група и друштво

Програм - примењене науке

Програм - рачунарство и информатика

Програм - српски језик и књижевност

Програм - страни језик

Програм - уметност и дизајн

Програм - здравље и спорт


Остала обавештења и упутства

Насиљe, злостављањe и занемаривањe деце/ученика у образовно-васпитним установама- за професоре

Насиљe, злостављањe и занемаривањe деце/ученика у образовно-васпитним установама- за родитеље